Sammenlign tilbud fra dyktige advokater

Finn riktig advokat som kan hjelpe bedriften din innen arbeidsrett

Arbeidsrett for bedrifter

Arbeidsrett omhandler forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Finn advokat til deres bedrift gjennom vår anbudstjeneste.

Arbeidstaker? Få hjelp på Arbeidsrett

Hva trenger du hjelp til?

Beskriv situasjonen godt, slik at du får relevante tilbud.

Finn en ekspert

Få tilbud fra flere advokater slik at du kan sammenligne pris og kompetanse.

Ta et godt valg

Ingen advokater kan alt. Velg den som passer best til ditt behov.

Fyll ut skjema og få tilbud nå

Oppsigelser og nedbemanning

Nedbemanning innebærer at en bedrift eller virksomhet reduserer antall årsverk. Enkelt forklart at én eller flere ansatte blir sagt opp fra sine stillinger.

Det kan være flere årsaker til at man må gjennom en nedbemanningsprosess. Som oftest dreier det seg om at virksomheten går dårlig økonomisk, eller at arbeidet kan effektiviseres ved å ha færre ansatte.

Uansett er det viktig at nedbemanningsprosessen foregår på en ryddig måte. Det stilles strenge lovkrav til gjennomføring av nedbemanning, og det er enkelt å gjøre feil. Det kan dermed være lurt å få bistand fra en advokat, slik at prosessen går riktig for seg.

Gå til egen side om nedbemanning

For det første må arbeidsgiver beslutte hvilke kriterier som skal legges til grunn for å velge ut de ansatte som skal sies opp. Dette kan for eksempel være kompetanse, ansiennitet, alder eller andre hensyn.

Arbeidsmiljøloven presiserer ikke nøyaktig hvilke kriterier som skal legges til grunn. Ettersom disse kriteriene velges ut av arbeidsgiver, kan det oppstå konflikter om hvorvidt utvelgelsen er saklig begrunnet og objektiv. Får dere advokathjelp til dette, kan virksomheten unngå å måtte betale for dyre og unødvendige arbeidsrettssaker i ettertid.

Få tilbud nå

Permisjon

Permisjon innebærer en midlertidig avbrytelse av et arbeidsforhold. Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan initiere en avtale om at arbeidstakeren skal ha permisjon.

I mange tilfeller har arbeidstaker rett til å få innvilget permisjon ifølge arbeidsmiljøloven. Den vanligste formen for permisjon som gis, er tilknyttet graviditet og fødsel, med andre ord foreldrepermisjon. Det er også vanlig å gi permisjon ved utdanning og militærtjeneste, og ved pleie og omsorg av nær familie, for eksempel ved sykdom.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan også avtale permisjon ved andre tilfeller enn de lovbestemte. Dette kan være både med og uten lønn. Dersom det oppstår en tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver angående retten til permisjon, er det lurt å få bistand fra en advokat.

Få tilbud nå

Sykefravær

Sykefravær meldes som regel med en egenmelding eller legeerklæring, og innebærer at arbeidstakeren ikke kan jobbe som følge av sykdom. Egenmelding vil si at arbeidstakeren selv melder fra, mens med en legeerklæring er det en lege som fastslår at arbeidstakeren er syk og ikke i stand til å arbeide som normalt.

Egenmelding kan vare opptil tre dager om gangen. Etter dette kan arbeidsgiver kreve å få legeerklæring på at arbeidstakeren er syk. Retten til sykepenger faller bort dersom arbeidstaker ikke leverer inn denne.

Som arbeidsgiver kan du bestride en sykmelding, dersom du har grunnlag for å mistenke at den ikke er reell. Om du er usikker på om du har grunnlag for dette, er det lurt å ta kontakt med en advokat.

Få tilbud nå

Ferie

Etter loven har en arbeidstaker i utgangspunktet rett på 25 virkedager med ferie hvert år. Med «virkedager» menes alle dager utenom søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Med andre ord telles lørdager med i en ferieuke, som altså har seks virkedager, med mindre arbeidsgiver har fastsatt noe annet. Mange har for eksempel rett til en ekstra ferieuke, med grunnlag i tariffavtale eller individuell avtale.

Ferieloven gir altså i utgangspunktet rett til fire uker og én virkedag ferie hvert kalenderår. Men når kan ferien avvikles? Dette skal drøftes mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på forhånd. Om arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige, er det arbeidsgiver som har siste ord i saken. Hovedferieperioden er mellom 1. juni og 30. september.

Har du, som arbeidsgiver, spørsmål om ferieavvikling og arbeidstakers rett til ferie? Kontakt en advokat med ekspertise på arbeidsrett.

Få tilbud nå

Trakassering og mobbing på arbeidsplassen

Ifølge Arbeidstilsynet skal arbeidsgiver «organisere, tilrettelegge og lede arbeidet slik at arbeidstaker ikke utsettes for trakassering og annen utilbørlig opptreden». Trakassering er når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, eksempelvis uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing eller sårende fleiping og erting.

Det er viktig at en bedrift og en arbeidsplass har et system og rutiner for varsling av trakassering og mobbing. Alle arbeidstakere skal være kjent med systemet på den enkelte arbeidsplassen.

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsmiljøet er godt og forsvarlig, og har en undersøkelses- og aktivitetsplikt om det skulle oppstå situasjoner som tilsier at det ikke er det. Det betyr at arbeidsgiver må undersøke påstandene, følge opp alle parter, og eventuelt sette i gang konkrete tiltak for å gjenopprette et godt arbeidsmiljø.

Er dere usikre på hvilke regler som må være på plass, eller hvordan slike saker skal håndteres? En advokat med ekspertise på arbeidsrett kan hjelpe dere og bedriften deres med saker som omhandler trakassering, varsling og diskriminering.

Få tilbud nå

check icon

Enkelt

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet

check icon

Uforpliktende

Motta uforpliktende tilbud fra advokatene

check icon

Raskt

Du kan raskt velge det beste tilbudet

Få tilbud fra advokater