En person med en arm i fatle noterer på en blokk. På den andre siden av bordet sitter en advokat.

Hva innebærer voldsoffererstatning?

Den som er utsatt for straffbare handlinger som krenker livet, helsen eller friheten, kan ha krav på erstatning fra den statlige voldsoffererstatningsordningen. Dette kalles for voldsoffererstatning.

Skrevet av:

Eirik Teigstad

Advokat Eirik Teigstad er daglig leder i Advokatfirmaet Teigstad, et spesialisert advokatfirma som bistår med erstatningsrettslige problemstillinger innen personskade og reklamasjoner.

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatningsordningen ble innført i 1974. Den har deretter blitt gradvis utvidet til den erstatningsordningen vi har i dag, som er en svært praktisk ordning for ofre for alvorlige straffbare handlinger. Kontoret for voldsoffererstatning behandler hvert år flere tusen søknader.

Fakta

Oppreisning

Oppreisning er en erstatning for tort og svie, og er ment å kompensere for den krenkelsen man har blitt utsatt for. Når man søker om voldsoffererstatning bør det alltid kreves oppreisning. Man trenger ikke å angi hvilket beløp man krever, da Kontoret for voldsoffererstatning utmåler dette selv. Oppreisning utmåles nesten alltid skjønnsmessig, utenom i noen få sakstyper.

Les også: Trakassering på jobb

I mindre alvorlige voldssaker kan man ofte ha krav på rundt 10-20 000 kroner i oppreisning, og ved svært alvorlige voldssaker med stor skade vil det kunne være aktuelt med opp til 100 000 kroner. I saker om voldtekt til samleie har Høyesterett bestemt at offeret som regel har krav på kroner 150 000 i oppreisning. Dette kalles en normering av oppreisningen.

Voldsoffererstatningsloven gjelder for ofre for handlinger som krenker livet, helsen eller friheten. I praksis ser man at dette typisk gjelder saker som:

  • Vold i form av kroppskrenkelse og kroppsskade
  • Familievold
  • Voldtekt og seksuelle overgrep
  • Grove ran og frihetsberøvelse

Ordningen gjelder ikke tyverier.

Det er i utgangspunktet et krav om at søker har fått en personskade som følge av handlingen. Her vil psykisk skade være likestilt med fysisk skade, og det er ikke noe krav om at skaden er varig. Dersom man har blitt sykemeldt som følge av hendelsen, eller dersom skaden krevde behandling av lege, så vil kravet som regel være oppfylt.

Les også: Har du rett på trafikkskadeerstatning?

I saker om voldtekt eller andre alvorlige seksuelle overgrep, legger Kontoret for voldsoffererstatning til grunn at det har oppstått psykisk skade uten at en trenger å dokumentere dette nærmere.

Hvor mye kan man få i erstatning?

Voldsoffererstatningsordningen er begrenset oppad til 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden, hvilket utgjør noe over seks millioner kroner. Loven har imidlertid blitt endret flere ganger, slik at det vil være et lavere maksimalbeløp dersom handlingen har funnet sted langt tilbake i tid. Dette er det maksimale beløpet man kan få totalt, men det forutsetter i praksis at man har lidd et veldig stort inntektstap.

Fakta

Menerstatning

Menerstatning er en annen erstatningsform som ikke krever at man har lidt et økonomisk tap. Erstatningen skal kompensere for tapt livskvalitet. Menerstatning krever at man har fått en varig og betydelig skade av fysisk eller psykisk art.

Størrelsen på menerstatningen avhenger av søkerens alder og skadens alvorlighetsgrad.

Utgangspunktet er at man har krav på full erstatning for det tapet som man har blitt påført som en følge av de straffbare handlingene. Dersom man har hatt utgifter til lege som følge av vold, så vil man kunne kreve egenandelen dekket.

Les også: Arverett del 1: Testamente og pliktdelsarv

Dersom man har tapt inntekt som følge av lengre sykdom, så vil man også kunne kreve dette dekket. Det er i tillegg to erstatningsposter som ikke forutsetter et direkte økonomisk tap, dette er oppreisning og menerstatning.

Bistandsadvokat og fri rettshjelp ved søknad om voldsoffererstatning

Det har lenge vært et rettspolitisk mål at ofre for alvorlige straffbare handlinger skal få dekket sine utgifter til advokat. Det følger av lov om fri rettshjelp at søkere med dårlige økonomiske forutsetninger har krav på fri rettshjelp til å søke om voldsoffererstatning.

Vilkår for fri rettshjelp:

  • Under kroner 246 000 i brutto inntekt.
  • Under 100 000 kroner i netto formue.
  • For samboere gjelder et krav om under kroner 369 000 i samlet brutto inntekt.

Les også: Skilsmisse – steg for steg

I de mest alvorlige sakene, for eksempel familievold, voldtekt og andre seksuelle overgrep, så vil søker uansett ha krav på en bistandsadvokat oppnevnt av retten. Retten til bistandsadvokat gjelder også i grove volds- og ranssaker. I slike tilfeller gjelder ikke vilkårene som er skissert ovenfor med hensyn til inntekt og formue.

En av oppgavene til bistandsadvokaten er å bistå søker med å utarbeide erstatningskrav og fremme dette både i retten og overfor voldsoffererstatningsmyndighetene. Bistandsadvokaten sørger selv for å bli oppnevnt av den lokale tingretten, og det er ingen egenandel for klientens del.

Få tilbud fra advokater